Detský Domov Žitavce

Detský domov Žitavce

Kontakt

Detský domov Žitavce

Sídlo: Hlavná 102, 952 01 Žitavce

E mail: dedzitavce©stonline.sk

IČO: 00181391

DIČ: 2021033465

Telefónne čísla: 037 7882845, 037 7882846 – fax, 037 7882016

Mobil: 0908780059

 

Dôležité odkazy:

register OPK - https://www.ropk.sk/

http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=41908

Detský domov sa nachádza sa v obci Žitavce v kaštieli, obklopený 6 ha parkom. Pochádza z 19 storočia . Patril bratom Dőryovcom , ktorí v roku 1929 predali kaštieľ Armandovi Kuflerovi , ktorý kúpil kaštieľ ako veno svojej manželke . Do Žitaviec chodili len letovať, prežívali tu žatvu . Ostatný čas trávili vo Viedni. Po vojne kaštieľ značne chátral . V roku 1950 sa pristúpilo k adaptačným prácam a po ukončení 14.januára 1951 na základe rozhodnutia rady ONV vo Vrábľoch vznikol Detský domov Žitavce.

 

Do roku 2004 bol detský domov internátneho typu. Zmena koncepcie výchovnej práce v Detskom domove v Žitavciach prišla 1.2.2004,keď bol nevyhnutný proces transformácie z internátneho typu detského domova na detský domov s rodinným charakterom výchovy. Cieľom bolo zlepšenie kvality života detí, pre ktorých nie je možné zabezpečiť náhradnú rodinu a priblížiť život detí v usporiadanej rodine. Tak vznikli 4 samostatné výchovné skupiny s rodinným charakterom výchovy. V septembri 2004 bol zakúpený rodinný dom vo Vrábľoch, kde po rekonštrukcii začala svoju činnosť ďalšia samostatná skupina.

 

Od decembra 2008 sme vytvorili špecializovanú skupinu pre deti s poruchami správania a od 1.9.2009 diagnostickú skupinu.

 

K 1.1.2010 došlo na základe rozhodnutia UPSVR v Nitre zlúčeniu Detského domova Tajná s Detským domovom Žitavce. Po zakúpení rodinných domov sa vytvorili ďalšie samostatné výchovné skupiny. Dňa 21.12.2010 UPSVR v Nitre rozhodol o zlúčení Detského domova Levice s Detským domovom Žitavce. Právnym nástupcom zlúčených detských domovov je Detský domov Žitavce.

 

Toho času zabezpečujeme starostlivosť pre 115 detí nasledovne:

  • v jednej diagnostickej skupine
  • v dvoch samostatných špecializovaných skupinách s poruchami správania
  • jednej samostatnej skupine pre deti ŤZP
  • v dvoch skupinách pre mladých dospelých
  • v šiestich samostatných výchovných skupinách
  • v desiatich profesionálnych rodinách .

O deti sa starajú vychovávatelia, tím odborných pracovníkov(psychológovia, špec. pedagógovia, sociálne pracovníčky), riaditeľka DeD, ekonómky, vedúci stravovacích jednotiek, vodiči, údržbári. Detský domov uskutočňuje pravidelné aktivity, nasmerované na biologickú rodinu a rozvíja vzťahy detí s pôvodnou rodinou. Podporuje kontakty detí s rodičmi, ktoré sú v záujme dieťaťa. Poskytuje sociálne poradenstvo a inú pomoc pre rodičov. Celý systém práce DeD podporuje pozitívny vzťah rodiny a dieťaťa.

 

Ďalej zabezpečujeme a realizujeme individuálny systém starostlivosti a výchovy, poskytujeme pre záujemcov základné informácie a náhradnej rodinnej starostlivosti, zabezpečujeme rekreačnú a záujmovú činnosť.

 

Sme si vedomí toho, že táto práca je náročná a ťažká, ale máme dobrý pocit, keď pre dieťa urobíme maximum, vyčerpáme všetky možnosti, kroky k dosiahnutiu nášho cieľa ,, Aby každé dieťa malo rodinu“ a dieťaťu zabezpečíme šťastné detstvo.

Oznamy:

Momentálne stránka neobsahuje žiaden oznam

© 2015 Detský domov Žitavce