Kontakt

Detský domov Žitavce

Sídlo: Hlavná 102, 952 01 Žitavce

E mail: dedzitavce©stonline.sk

IČO: 00181391

DIČ: 2021033465

Telefónne čísla: 037 7882845,
037 7882846

Mobil: 0908780059

 

Dôležité odkazy:

register OPK

zverejňovanie faktúr a objednávok
centrálny register zmlúv

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti:

Zodpovedná: Mgr. Martina Sabová

 

Spôsob podávania podnetov:

1. písomne na adresu:
Detský domov
Hlavná 102
952 01 Žitavce

2. e-mailom:
dedzitavce@stonline.sk

 

Detský domov Žitavce

 

Detský domov sa nachádza sa v obci Žitavce v kaštieli, obklopený 6 ha parkom. Pochádza z 19 storočia . Patril bratom Dőryovcom , ktorí v roku 1929 predali kaštieľ Armandovi Kuflerovi , ktorý kúpil kaštieľ ako veno svojej manželke . Do Žitaviec chodili len letovať, prežívali tu žatvu . Ostatný čas trávili vo Viedni. Po vojne kaštieľ značne chátral . V roku 1950 sa pristúpilo k adaptačným prácam a po ukončení 14.januára 1951 na základe rozhodnutia rady ONV vo Vrábľoch vznikol Detský domov Žitavce.

Do roku 2004 bol detský domov internátneho typu. Zmena koncepcie výchovnej práce v Detskom domove v Žitavciach prišla 1.2.2004,keď bol nevyhnutný proces transformácie z internátneho typu detského domova na detský domov s rodinným charakterom výchovy. Cieľom bolo zlepšenie kvality života detí, pre ktorých nie je možné zabezpečiť náhradnú rodinu a priblížiť život detí v usporiadanej rodine. Tak vznikli 4 samostatné výchovné skupiny s rodinným charakterom výchovy. V septembri 2004 bol zakúpený rodinný dom vo Vrábľoch, kde po rekonštrukcii začala svoju činnosť ďalšia samostatná skupina.

 Od decembra 2008 sme vytvorili špecializovanú skupinu pre deti s poruchami správania a od 1.9.2009 diagnostickú skupinu.

K 1.1.2010 došlo na základe rozhodnutia UPSVR v Nitre zlúčeniu Detského domova Tajná s Detským domovom Žitavce. Po zakúpení rodinných domov sa vytvorili ďalšie samostatné výchovné skupiny. Dňa 21.12.2010 UPSVR v Nitre rozhodol o zlúčení Detského domova Levice s Detským domovom Žitavce. Právnym nástupcom zlúčených detských domovov je Detský domov Žitavce.

K 1.1.2017 došlo k rozdeleniu DeD Žitavce, tým vznikli 2 samostatné právne subjekty DeD Žitavce a DeD Levice.

Toho času zabezpečujeme starostlivosť pre 71 detí :

• v šiestich samostatných výchovných skupinách

• v šiestich profesionálnych rodinách

O deti sa starajú vychovávatelia, tím odborných pracovníkov(psychológovia, špec. pedagógovia, sociálne pracovníčky), riaditeľka DeD, ekonómky,, vodiči, údržbári. Detský domov uskutočňuje pravidelné aktivity, nasmerované na biologickú rodinu a rozvíja vzťahy detí s pôvodnou rodinou. Podporuje kontakty detí s rodičmi, ktoré sú v záujme dieťaťa. Poskytuje sociálne poradenstvo a inú pomoc pre rodičov. Celý systém práce DeD podporuje pozitívny vzťah rodiny a dieťaťa.

Ďalej zabezpečujeme a realizujeme individuálny systém starostlivosti a výchovy, poskytujeme pre záujemcov základné informácie a náhradnej rodinnej starostlivosti, zabezpečujeme rekreačnú a záujmovú činnosť.

Sme si vedomí toho, že táto práca je náročná a ťažká, ale máme dobrý pocit, keď pre dieťa urobíme maximum, vyčerpáme všetky možnosti, kroky k dosiahnutiu nášho cieľa ,, Aby každé dieťa malo rodinu“ a dieťaťu zabezpečíme šťastné detstvo.

 

 

Výročná správa za rok 2016